Všeminský zpravodaj 2/2022

Všeminský zpravodaj 2/2022 4 v plném rozsahu dle projektové dokumen- tace bez ohledu na získání, či zamítnutí dotace z MMR. Předpokládaná hodnota zakázky činní 1 222 584,- Kč s DPH. ● ZO schválilo smlouvu o dílo s účastní- kem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Všemina“ s dodavatelem DISKET s.r.o. za částku 5 071 354,82,- Kč s DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Hřiště se bude budovat za pod- mínek získání dotace z prostředků MMR. ● ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě „Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Všemina“. ● ZO schválilo smlouvu na vybudování sjezdu od novostavby rodinného domu a napojení na místní komunikaci dle pro- jektové dokumentace. ● ZO schválilo prodloužení smlouvy s fir- mou Marius Pedersen a.s. na vývoz tří- děného odpadu z obce Všemina v takové režimu, který byl zkušební od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022. ● ZO zamítlo žádost o finanční podporu na rok 2022 Diakonii ČCE Vsetín. ● ZO schválilo volbu přísedících k Okres- nímu soudu v Zlíně. ● ZO schválilo práce na objednávku – po- ložení dlažby v obecním domě. ● ZO schválilo zpřesnění koncepce od- kanalizování obce v souladu s vydaným stavebním povolením ČOV a dále změnu lokality pro umístění čistírny odpadních vod blíže k obci Všemina. ● ZO schvaluje nákup pohárů a medailí obcí Všemina a předání pohárů a medailí jako dar SDH k ocenění vítězů okrskové soutěže požárního sportu. ● ZO schválilo úhradu materiálu na stře- chu sezónního WC v areálu Mysliveckého spolku a opravu tanečního kola v areálu Mysliveckého spolku. ● ZO schválilo projekt stavby rodinného domu a dává souhlas s projektovou do- kumentací a se zahájením stavebního řízení. ● ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4. Více informací najdete na: www.obecvsemina.eu Narození: Janošíková Ella Čalová Karolína Mikšíková Anastázie Kominiková Natália Januška Vlastimil Blahopřejeme rodičům! Jana Sedláčková, matrikářka Úmrtí: Tomšů Jan Štěpánová Vilemína Štěpánová Amálie Mahdal Stanislav Čest jejich památce! Matrika - 2. čtvrtletí Dne 7.6.2022 jsme předali staveniště na komunikaci 22c společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, která se jako jediná přihlá- sila do výběrového řízení s nabídkovou cenou 3 894 752,51 Kč včetně DPH. Projekt řeší v první etapě statické zabezpečení komunikace proti sesuvu formou mikrozápor a v druhé etapě celoplošné asfaltovaní až po křižovatku k „Medoksu“. Mimo projekt se pokusíme v rámci výškových možností srovnat nájezd na mostní propustek. Re- alizace stavby způsobí občanům v této lokalitě jisté komplikace s dopravou, hlukem a dalším omezení související se zhotovením díla a prosíme je o trpělivost a pochopení. I pro tento investiční záměr jsme zpracovali žádost o dotaci, ale vzhledem k obrovské- mu přetlaku žádostí převyšujících údajně o 6 miliard Kč původní alokaci s úspěchem moc nepočítáme. Nicméně oprava se provést musí, protože občané v této ulici jsou jako rukojmí omezené dopravní obslužnosti. Roman Matušů, starosta Místní komunikace před RD č. p. 41 V loňském roce jsme podali žádost o do- taci na pořízení 25ks pivních setů a dvou mobilních nůžkových pártystanů z pro- gramu rozvoje venkova vyhlášeným naší Místní akční skupinou Vizovicko a Slušo- vicko (MASVAS). Žádost byla úspěšná. Celkovou radost z tohoto projektu bohu- žel pokazily narůstající ceny, kdy původní pořizovací cena měla být do 100tis. Kč a přislíbená výše dotace je 80%, tedy téměř 80tis. Kč. Reálně se ovšem cena Mobilní vybavení pro kulturní činnosti spolků působících v obci Všemina vyšplhala až na 137 153,- Kč, ale výše přiznané částky se už nezmění a měli bychom tedy obdržet sumu 79 956,- Kč. Chtěl bych tímto poděkovat všem pracov- níkům MASVAS za pomoc při realizaci to- hoto záměru. Vybavení se bude jistě hodit na mnoha kulturních akcích. Roman Matušů starosta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0