Všeminský zpravodaj 4/2020

Prosinec 2020 • Číslo 4 • Ročník XXII. Adventní čas ve škole (str. 4) Všeminští hasiči (str. 6) TJ SOKOL (str. 11) Další Vánoce se blíží a s nimi poslední dny roku 2020. Je tedy na místě alespoň z částí bilancovat činnosti v obci za uplynulý rok. Pravidelné společenské akce konané v naší obci bohužel omezil COVID-19, kte- rý hned z jara zasáhl celý svět a vystavil nás všechny velmi složité situaci. Vlád- ní omezení proti šíření koronaviru nám do značné míry ztížilo plánování nejen veškerých kulturně společenských akcí, ale i těch investičních. Přesto jsme v letoš- ním roce zahájili několik stavebních akcí jako je oprava pódia a stavba dětského hřiště v areálu TJ Sokol, oprava mostu u Kachtíků. Dále se podařilo celoplošně opravit jednu komunikaci a připravujeme projekty na další opravy komunikací. Největ- ší akcí však je výstavba chodníku a jednotné kanalizace v Hořansku. Podali jsme i něko- lik žádostí o dotace na další projekty. Práce na obci se v podstatě za celý rok nijak vý- razně nezastavily kromě omezení úředních hodin, které jsme dostali příkazem. V létě sice nastalo určité rozvolnění v dodržová- ní proti-pandemických opatření, ale přes- to byla určitá omezení aktivní a bránila v návratu do normálu. Druhá vlna nákazy COVID–19 nás všechny zasáhla v podzim- ních měsících a situace rozhodně není pří- liš optimistická, proto i když nemusíme mít tendence souhlasit s některými nařízeními v souvislosti s nouzovým stavem, přesto je nezbytné, abychom všichni přistupovali k těmto omezením s nutnou dávkou zod- povědnosti a ohleduplnosti a upřednostnili společný zájem na tom, aby se co nejrych- leji zabrzdila cesta přenosu nákazy v po- pulaci. Tím se zvýší naše šance ochránit sebe, své blízké a hlavně starší občany, u kterých mívá průběh infekce těžší formu. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak se situa- ce bude nadále vyvíjet. Vše se může náhle Slovo starosty změnit k lepšímu, ale vše může být i jinak. Proto bych vám všem, milí spoluobčané, v tuto chvíli rád poděkoval za Váš zodpo- vědný přístup k dodržování pravidel a opat- ření, které jsou zřizovány zákonodárci ČR ve snaze vyhrát boj s pandemií. V případě zájmu o doplnění dezinfekce do rozprašo- vačů neváhejte kontaktovat OÚ. Dezinfek- ce máme dostatek a je pro naše občany zdarma k odběru. Blíží se čas Vánočních svátků a lze podotk- nout, že rodina a zdraví našich blízkých je pro nás důležitější než kdykoliv předtím, proto bychom neměli na to zapomenout při vánočním shonu. Přeji Vám vzájemnou úctu a lásku, vytoužené dárky, hodně zdra- ví, štěstí a poklidné prožití těchto sváteč- ních dnů. Ing. Roman Matušů starosta Nastal sváteční čas, období klidu a poho- dy, přiblížil se nový rok, nový začátek. Každým začátkem zároveň něco končí a letos se na ten okamžik většina z nás těší mnohem více, než tomu bývá v tomto ob- dobí obvyklé. Je to především očekáváním a nadějí, že nový rok konečně přinese lepší časy a po noci nejistoty a obav o zdraví při- jde alespoň nesměle optimističtější ráno. Končící rok měl, ne vždy svou vinou, ne- bývalý talent nemile překvapovat a kompli- kovat nám všem život. Uvědomili jsme si, o kolik základních a téměř až všedních vy- možeností, práv a svobod můžeme velmi snadno přijít. Ani v tomto nelehkém období se však život v obci nezastavil. Téměř každá iniciativa či projekt sebou přinášejí nejrůznější kompli- kace. Některé očekávat lze, neočekávané mnohdy nastanou až v době realizace. Vzniklé průtahy pak nikoho z nás jistě ne- těší, ale vyřešit se prostě musí. K efektivní práci nám pomůže nový plán rozvoje obce. Jedná se o komplexní pro- gram hlavních cílů, které po svém naplně- ní naši obec opět posunou o kus dál tak, aby se nám všem ve Všemině žilo ještě lépe. Je zřejmé, že v průběhu realizace plánů nám budou část energie i finanč- ních prostředků odčerpávat různá nemilá překvapení a dědictví z minulosti, ale spo- lečně to jistě zvládneme. Díky Vám všem, kteří pro obec a naše společné soužití neváháte přiložit ruku k dílu. Díky všem složkám i nadšencům za jejich nezištnou práci, nápady a roz- voj volnočasových aktivit. Díky všem těm, za kterými stojí mnohdy na první pohled snadno přehlédnutelný, ale ve výsledku často významný kus práce. Díky za po- chopení, za spolupráci. Díky prostě všem, kterým na Všemině záleží. Oslavme Vánoce ve svém srdci tak, aby stálo za to udržet si je v něm po celý rok! Přeji Vám především pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce. Vlastimil Kolařík místostarosta S nadějí do nového roku

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0