Všeminský zpravodaj 1-2/2020

Červenec 2020 • Číslo 1 - 2 • Ročník XXII. SDH Všemina (str. 8) Naši nejmenší (str. 6) Hraniční setkávání (str. 12) Poněkud jiné léto Nastal čas prázdnin, čas dovolených. Letošní rok je však již od jara jiný než byl léta předchozí a s jeho rozmary musíme dál počítat. Máme za sebou nelehké období, pod které se podepsal koronavir COVID-19. Řada věcí je dnes jinak, měli jsme prostor zastavit se, zamyslet se i podat pomocnou ruku. Obec Všemina touto etapou prošla se ctí. Navzdory složitosti do- posud neznámé situace jsme se dokázali semknout a postarat se o nezbytné základní prostředky a servis služeb. Poděkování proto patří všem složkám, firmám i řadě dobrovolníků, kteří ne- zištně pomáhali mnohdy nejen v naší obci. Před námi je léto, které je pro mnohé z nás již tradičně spojeno s cestováním a poznáváním exotických končin. Opatření proti šíření koronaviru, omezení na hranicích a cestách do zahraničí však letos mnohým překazily plány. Cílem prázdninových či po- znávacích cest se tak stále častěji stávají zajímavá a kouzelná místa v tuzemsku, kterých je zde bezpočet. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, sledujte aktuální situaci a ctě- te pravidla šťastného návratu. Mgr. Bc. Marta Korytarová a Vlastimil Kolařík Novinky a události ze Všeminy Tak jak je každoročně tradicí v březnu měl vyjít zpravodaj číslo 1, bohužel ocit- li jsme se ve velmi nelehké době. Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a spoustu nařízení, které ovlivňovaly naše každodenní životy. Za tím vším byl Covid 19, který se nevyhnul ani naší obci. ● 11. března byla uzavřena základní škola a knihovna v naší obci na základě usne- sení vlády, ● 18. března byla uzavřena mateřská ško- la, protože z důvodu uzavření základní školy se velmi snížil počet dětí navštěvují- cí mateřskou školu, ● provoz školní jídelny nebyl přerušen, naopak bylo rozšířeno vaření pro senio- ry a firmu Dotek – Vizovice, obec zajistila a nakoupila jednorázové krabičky na vý- dej obědů, jednorázové krabičky byly za- koupeny z prostředků obce jako sociální služba seniorům, ● na obci byly omezeny úřední hodiny, obec byla uzamčena a požadavky občanů byly vyřizovány převážně telefonicky, ● zrušeny byly také veškeré bohoslužby v kostele, byla zrušena pouť a přesunuto první svaté přijímání až na konec června, ● byl omezen také vstup do prodejny po- travin s rozestupy a v rouškách, ● v této nelehké době pomáhali také naši občané šitím roušek – pro občany zajiš- ťovala šití roušek paní Erika Matúšková a Jarmila Jasenská, naši občané se za- pojili nejen šitím roušek pro obec, ale také pro Baťovu nemocnici oddělení onkologie – byl to pracovní tým manželů Šedo, Ele- ny Frýdlové a Marty Korytarové, ● obec zajistila také pro občany dezin- fekci, kterou prvotně distribuovali mezi občany hasiči a další doplňování zajis- tili zaměstnanci obce s panem staros- tou. Dezinfekce byla obcí zajištěna také v obou obchodech u vchodu, obchodní- kům byly poskytnuty roušky a rukavice. Změny na OÚ V této nelehké situaci se ukázala soudrž- nost občanů a vzájemná pomoc, tím bych chtěla poděkovat všem, kdo se snažili po- moci a také všem, kteří dodržovali hygie- nická a bezpečnostní opatření, aby se vi- rus vyhnul naší obci. Ještě před epidemií podal rezignaci místostarosta pan Ondřej Kadlčák, který ukončil pracovní poměr na obci k 1. 4. 2020, ale zůstal nadále čle- nem obecního zastupitelstva. Naše upřímné poděkování si za svou obě- tavou a mnohdy nelehkou práci na pozici místostarosty Ondřej Kadlčák jistě zaslou- ží. Přejeme Ti pevné zdraví, štěstí a elán do další spolupráce, Ondro! Na dalším jednání obecního zastupitelstva 2. 4. 2020, které probíhalo, jako videokon- ference byli zvoleni noví místostarostové Mgr.Bc.Marta Korytarová a pan Vlastimil Kolařík, kteří budou pracovat jako neu- volnění. Předsedou finanční komise byl zvolen místo pana Vlastimila Kolaříka pan Ondřej Kadlčák a předsedou kulturní a školské komise místo Mgr. Bc. Marty Korytarové byl zvolen pan Ladislav Janča. Kontejnery a štěpkovač pro potřeby občanům Obecní zastupitelstvo na svém jednání schválilo přistavení kontejnerů za úplatu pro potřeby občanům. Občané, kteří bu- dou, chtít přistavit kontejner musí na obci

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0