Všeminský zpravodaj 1-2/2020

Všeminský zpravodaj 1-2/2020 8 SDH Všemina Vážení a milí čtenáři, jsme zde zpět po půlroční odmlce, kte- rou způsobily události spojené s šířením onemocnění COvid-19. Jarní číslo mělo vyjít zrovna v době, kdy byly překotně zaváděny opatření ze strany vlády ČR. Všechny plánované akce pro jarní období jsme museli bez odkladu zrušit. Pro náš sbor to znamenalo úplné utlumení činnosti příprav na požární sport, zrušení 1. kola požárního sportu, které jsme měli letos hostovat u nás, a mnoho dalších akcí, včetně pravidelné poutě hasičů na Sv. Hostýn na konci dubna. S ohledem na situaci a po- třebu preventivních opatření jsme podali rádi pomocnou ruku Obecnímu úřadu plně- ním různých úkolů. Dne 1. 4. 2020 jsme pak prováděli  distribuci des- infekčních prostředků do všech čísel popisných v rámci naší obce, tak aby byli občané dostatečně zásobeni. Zásahová jednotka v uplynulých měsících měla rovněž několik výjezdů k zásahům: ● 26. 2. – po větrné smrští výjezd k uvolněné střeše ● 23. 3. – výjezd k požáru komína na rodinném domě ● 5. 4. – pátrání s ostatními jednotkami a složkami HZS, ZZS a PČR po pohřešo- vané osobě v katastru obce Trnava ● 7. 6. – výjezd k bodavému hmyzu – snesení roje včel na komíně. Další důležitou klíčovou události pro zása- hovou jednotku byl datum 9. 4. 2020. Od tohoto dne je zásahová jednotka Všemin- ských hasičů zařazena oficiálně do Le- tecké hasičské služby , pro zásobování hasivem vrtulníků a letounů na letišti Bíla Hlína u Slušovic. Toto opatření HZS ZK posiluje přípravu na boj s lesními požáry nejen v našem katastru, a to kvůli klima- tickým změnám způsobujícím vysychání lesů a dramatický nárůst rizika požárů ků- rovcovou kalamitou zdecimovaných lesů. S ohledem i na tuto skutečnost Obec Vše- mina zakoupila Tatru 148 CAS 32, která má větší objem nádrže (6,6 m 3 ) a zajistí, jak efek- tivní zásobování vodou na letiště, tak posílení prvních rychlých zásahů v hůře dostupném terénu Vše- minských lesů i okolních katastrů. Následovalo doplnění výzbroje zásahové jed- notky, kdy Obec Všemina zakoupila sadu vybavení (zásahové oděvy, přilby, rukavice, obuv, ventilátor, protipovodňo- vé pytle, plničku pytlů a hasičský žebřík) v celkové hodnotě 315 320 Kč, na které přispěl Zlínsky Kraj částkou 220 000 Kč a to z programu RP12-20. Za tuto pod- poru Všeminských hasičů patří velký dík Obci Všemina, jejím zastupitelům a Zlínskému kraji. Díky rovněž všem členům zásahovky za obětavé nasaze- ní a nezištnou po- moc druhým. Vzhledem k prv- nímu uvolnění opatření Vlády ČR proti šíření koro- naviru jsme postavili ve čtvrtek večer 30. 4. 2020 v komorním sestavě Májku na farním hřišti. Dne 16. 5. pak proběhla velká brigáda na obecním pozemku na- proti zbrojnice . V průběhu května nás bohužel potkala i jedna velmi smutná událost – opustil nás dlouholetý věrný hasič, bratr Alois Gar- gulák st. , se kterým jsme se naposled rozloučili v pátek 15. 5. ve Všeminském kostele. Čest jeho památce! Rozvolnění opatření nám již dovolilo uspořádat v neděli 7. 6. 2020 akci Kácení Májky , na kterou byli zváni všichni obča- né, a která proběhla v příjemné odpoled- ní atmosféře na farním hřišti. Připraveno bylo posezení s pohoštěním pro všechny příchozí zdarma, které šlo nákladem obce Všemina. Na místě je poděkování všem, kteří akci připravili, Obci Všemina a všem, kteří nám přispěli na mladé hasiče. Pokud to organizačně bude umožněno, plánujeme vypomáhat KRPŠ Všemina v průběhu června na Pohádkovém lese , kde budeme zajišťovat jedno stanoviště. Požární sport: tréninky všech našich druž- stev se letos rozběhly až na začátku červ- na. Byly zrušeny všechny jarní tradiční pohárovky, rovněž bylo zrušeno jarní kolo Hry Plamen v Otrokovicích . Tak snad v podzimním kole mladí hasiči vyzkouší své dovednosti. Další pohárové soutěže nás čekají až po závěrce tohoto čísla v let- ních měsících, výsledky proto přineseme v podzimním zpravodaji. Musíme bohužel informovat, že letošní ročník Všeminských slavností , který pořádáme s TJ Sokol Všemina pod pat- ronací Obce Všemina, jsme byli nuceni zrušit a to s ohledem na nejistotu podmí- nek, za jakých lze festivalové akce pořá- dat. Alespoň malou náplastí snad pro vás a hlavně pro rodiče mladých hasičů bude Hasičské odpoledne , které plánujeme v původním termínu slavností – sobotu 1. 8. 2020 . Na míst- ním hřišti vám mladí hasiči ukáží své do- vednosti při požár- ních útocích a štafetě, a budete si moci pro- hlédnout kompletní hasičské vybavení a techniku. O detailním programu budete informováni prostřednic- tvím plakátů, obecního rozhlasu a webo- vých stránek obce. Přijďte strávit příjemný letní čas, nudit se určitě nebudete. Je před námi prázdninová sezóna, během které se otevírá snad více možností, jak se osvěžit po týdnech obtížných časů, které doufejme jsou již za námi. Tímto vám pře- jeme do pohodových letních dnů, abyste si užili krásný čas dovolených, odpočinuli si a načerpali čerstvých sil. A když oheň ve volné přírodě, tak na bezpečném tábořišti. Za Všeminské hasiče, Pavel Šustáček a Alois Gargulák

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0