Všeminský zpravodaj 1-2/2020

Všeminský zpravodaj 1-2/2020 2 nejdříve uhradit poplatek a na základě uhrazení poplatku bude přistaven panem Petrem Holíkem kontejner. Poplatky jsou dány za 1 pracovní den: • přistavení a odvezení kontejneru na bioodpad – 200 Kč s DPH, • přistavení a odvoz dřeva pouze v rámci obce – 500 Kč s DPH, • přistavení a odvoz kontejneru na vel- koobjemový odpad – 1 000 Kč s DPH s tím, že občané budou seznámeni, co patří do velkoobjemového odpadu, • zapůjčení štěpkovače - bude účtová- na pouze doprava traktorem v rámci obce. Pronájen objektu U Kovárny V květnu po uvolnění vládních opatření jsme se pustili do opravy elektřiny v ob- jektu U Kovárny, abychom mohli zajistit elektrorevizi, následně jsme objednali vy- malování, zajistili nákup nádobí a může se začít s pronájmem objektu. Obecní zastupitelstvo schválilo pronájem budovy U Kovárny občanům za cenu 1 800 Kč. Parkoviště u hřbitova V loňském zpravodaji jsme Vás informo- vali o jednání s Římskokatolickou farností Všemina o prodeji pozemku u hřbitova, který by měl sloužit jako parkoviště pro návštěvníky hřbitova. V současné době Arcibiskupství Olomouc na žádost a dopo- ručení pana faráře P. Františka Kuběny za- slalo návrh smlouvy na prodej pozemku za 100 Kč/m 2 . V současné době byl pozemek zaměřen a čeká se na geometrický plán. Prodej řeziva Z důvodu kůrovce je nutná zvýšená těž- ba dřeva v obecním lese, dřevo bude uloženo na „Kanadě“ a nachystáno na pořez pro potřebu obce, poněvadž těžba dřeva je vysoká, nabízí se možnost prodeje řeziva občanům naší obce, a to 2.000 Kč/m 3 . Pokud bude mít někdo z ob- čanů zájem o dřevo, je nutné si podat po- žadavek na obec. Sanace vlhkosti V měsíci květnu, byly nainstalovány pří- stroje DryPol systém – elektrofyzikální vysoušení a trvalá hydroizolace vlhké- ho zdiva bez zásahů do stavby. Přístroje byly instalovány v základní škole – 2 kusy, 1 kus na obci a 1 kus v budově U kovárny. V těchto budovách byla naměřena nad- limitní vlhkost a z hlediska zdraví přede- vším dětí ve škole bylo nutné situaci řešit co nejdříve. Výstavba chodníku v další etapě V květnu proběhlo výběrové řízení na akci Všemina - dobudování chodníku podél silnice III/4915 - horní konec obce. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581 s cenou 12 090 728,53 Kč včetně DPH, s firmou je sepsána smlouva a bude zahájena vý- stavba chodníku na horním konci obce. Rekonstrukce mostu V současné době byla taky zahájena stav- ba rekonstrukce mostu u Kachtíků. Ve vý- běrovém řízení byla vybrána firma Read- er&Falge s.r.o., Lovosice s nabídkovou cenou 4 464 523 Kč včetně DPH. Komunitní centrum U Kovárny Byla zadána projektová dokumentace na úpravu objektu U Kovárny a bude po- dána žádost o dotaci na komunitní cent- rum, kde máme možnost získat dotaci 95 % nákladů. Jakmile získáme dotaci na komunitní centrum, nebudeme moci budovy U Kovárny pronajímat po dobu 5 let. Budova bude využívána pro komu- nitní centrum – např. setkávání maminek s dětmi. Vysokorychlostní internet na veřejných místech Obec byla zaregistrována na podání žá- dosti čtvrtého kola výzvy WIFI4Eu, která nabízí 100 % dotaci na vybudování bez- platných wifi sítí v naší obci, Iniciativa WI- FI4Eu podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky veřejných prostor. Obce mají možnost po- žádat o poukázku v hodnotě 15 000 EUR na financování instalace wi-fi sítě. Z 30 ti- síc obcí z celé Evropy ve výběrovém říze- ní této výzvy uspělo 13 tisíc uchazečů ze zemí EU včetně Norska a Islandu. Obec Všemina v tomto kole neuspěla a byla zařazena na rezervní seznam, kde bude očekávat další výzvu. Revitalizace pozemku Hasiči v rámci brigád pořezali stromy na pozemku par.č. 281/1, par. č. 285/2 a par.č. 284 v k.ú. Všemina, dále také od- stranili stávající stodolu, která byla v ha- varijním stavu. V současné době bude podána žádost o odstranění stavby domu na těchto parcelách. Novinky v dopravním značení Na dolním obchodě byl dokončen nápis na fasádě a byl podán návrh na řešení situace s parkováním u dolního obcho- du, poněvadž převážná část občanů při návštěvě obchodu parkuje před vjez- dem sousedního rodinného domu a tím zabraňují výjezd majitelů nemovitosti. Zahájili jsme řízení na vyznačení parkova- cích míst pro návštěvníky obchodu a taky zákaz zastavení u obce před vjezdem na parkoviště. Při parkování ve vjezdu je znemožněn výjezd hasičské cisterny. Poplatky za odpad Připomínáme občanům, že poplatky za odpad je nutno uhradit do 31. října to- hoto roku. Kontejnery u dolního obchodu Kontejnery na tříděný odpad umístěné u dolního obchodu jsou nově uspořádány. Většinu kontejnerů naleznete na svých původních místech před prodejnou, kon- tejnery na papír a plasty najdete za pro- dejnou, resp. u rampy prodejny. Důvo- dem této změny je mj. probíhající řešení dopravní situace spojené s parkováním u prodejny. Nové kompostéry Obec Všemina ve spolupráci s MAS Vizo- vicko a Slušovicko zajistí pro své občany nové kompostéry. Zájemci se mohou již nyní přihlásit na OÚ Všemina. Mgr. Bc. Marta Korytarová a Vlastimil Kolařík Ačkoliv zákon přímo nestanoví povinnost vlastníkovi udržovat trávník, musí každý vlastník pozemku zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včet- ně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození život- ního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud tuto údržbu nezajistí, hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 30 000 korun, v případě právnických osob až půl milionu. Pokud však někdo nechá svůj pozemek, třeba zahradu, několik let zcela ladem a vůbec se o něj nestará, dohady o určení plevelů jsou bezpředmět- né. V takovém případě se zcela určitě jed- ná o zanedbání údržby a porušení zákona. Mgr. Bc. Marta Korytarová a Vlastimil Kolařík Pečujete správně o svůj pozemek?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0