Všeminský zpravodaj 1-2/2020

Všeminský zpravodaj 1-2/2020 16 TJ SOKOL Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se poohlédli za první po- lovinou roku 2020. Začátek roku byl nejen pro Sokol netradiční, ještě se za existence Sokolu ve Všemině nestalo, aby se nedo- hrála druhá část fotbalové sezóny. Kvůli pandemii koronaviru a následným vládním opatřením byly nakonec zrušeny nižší fot- balové soutěže v rámci jarní části s tím, že se nebude postupovat ani sestupovat. A tak pro tuto sezónu „A“ tým skončil na solidním pátém místě se ziskem 21 bodů. Nejlepším střelcem mužstva byl Michal Burša s 11 vstřelenými brankami. Byl to celkem vyda- řený podzim, jen škoda, že jsme to nemohli potvrdit i na jaře svými výkony. Do příští sezony bychom chtěli vedle mužů přihlásit i některou z mládežnických kategorii. Po- sledním květnovým čtvrtkem jsme zahájili sérii tréninků pro malé děti a podle zájmu se rozhodne, zda budeme mít zastoupení v soutěžích, nebo vše zůstane jen v rámci kroužku. Na první pololetí 2020 jsme měli naplánová- no spoustu zajímavých akcí, ale drtivá vět- šina z nich byla kvůli dané epidemiologické situaci zrušena nebo přeložena na jiný ter- mín. Letos se měl konat již 10. ročník hojně navštěvovaných Všeminských slavností. Ve spolupráci s hasiči a obcí jsme připravili bohatý program pro všechny věkové kate- gorie. Jubilejní ročník by určitě neměl být o nic ochuzen. Regulace počtu lidí, případ- ně nějaká další opatření, které by návštěv- níkům znemožňovalo si slavnosti naplno užít, nás dovedly k závěru, že vše o rok posuneme. Již teď si můžete poznačit, že 10. ročník slavností bude 31. 7. 2021 a pro- gram máme již teď od všech plánovaných účastníků potvrzen. Dále se neuskutečni- la pouťová zábava nebo premiérová akce Sportovní den ve spolupráci se ZŠ a MŠ Všemina. Po dohodě s paní ředitelkou školy jsme tuto akci přesunuli na červen 2021. Cí- lem této akce bylo přilákat co nejvíc děti ke sportu a ukázat jim, že i sportováním se dá bavit. Na listopad jsme přesunuli 2. ročník Memoriálu Františka Matůška ve stolním tenisu. Po zveřejnění upraveného plánu akcí na rok 2020 nás potěšil zájem o návrat orientační rally a vědomostní kvíz. Obě tyto akce nás čekají na podzim a věříme, že se z nich stanou akce, které budeme pořádat i v dalších letech. Na léto jsme připravili několik zajímavých akcí, na které bychom vás chtěli pozvat. Poslední červnovou sobotu (27. 6.) jsme pro rodiny s dětmi přichystali Pochod OKO- LO Všeminy ve spolupráci s KRPŠ a jejich stezkou za pokladem pro děti. V sobotu 18. 7. se uskuteční Volejbalový turnaj. O týden později se po devítileté odmlce vrací jako náhrada za Všeminské slavnos- ti oblíbený exhibiční fotbalový zápas mezi Hořanskem a Dolanskem. Během něhož bychom rádi představili areál Pod Čupem v trochu lepším kabátě. Akci bude hudeb- ně doprovázet DJ Ladík a doufáme, že si najdete cestu do ochozů a podpořite své zástupce v boji o putovní pohár. V sobotu 1. 8. zveme na pochod po kašavské nauč- né stezce. Během koronavirového období, kdy se nekonaly žádné akce, jsme na hřišti po zrušení celostátní karantény nelenili a pravidelně zhruba v týdenních intervalech pořádáme brigády. Vzhledem ke zrušení jarní sezóny jsme se rozhodli, že areál Pod Čupem vylepšíme. Povedlo se nám zreali- zovat zatravnění brankovišť, kompletně se vyměňují (posunují) zábrany kvůli ujíždějící- mu břehu potoka, dokončila se rekonstruk- ce WC a místnosti pro rozhodčího, vyčistila se studna kvůli lepší vydatnosti, všude bu- dou osazeny nové záchytné sítě atd. Vě- říme, že tyto změny oceníte a přijdete se na zrekonstruovaný areál podívat. Ve spo- lupráci s obcí by mělo dojít k opravě pódia a díky získané dotaci je k dispozici i nové dětské hřiště. První červnovou sobotou jsme zahájili dal- ší sezonu letní zahrádky na hřišti, která se vrátila se zajímavými novinkami. Jedná se například o možnost objednat si pizzu, u ob- líbených nápojů sledovat sportovní přenosy. Doufáme, že i nově vybudované dětské hři- ště přiláká další návštěvníky do našeho are- álu. S jeho otevřením máme v plánu v pří- padě pěkného počasí rozšířit otevírací dny letní zahrádky i o neděle. Na závěr bychom všem našim členům, pří- znivcům a spoluobčanům chtěli popřát pev- né zdraví a lepší zítřky v této nelehké době. Rovněž věříme, že nejhorší již máme za se- bou a vše se brzy naplno vrátí do normálu. Doufáme, že se brzy potkáme Pod Čupem, nebo na některé z našich akcí. Výbor TJ VŠEMINSKÝ ZPRAVODAJ - čtvrtletník obce Všemina • Periodický tisk územního samosprávného celku Datum vydání 15. 7. 2020 • Vydává obec Všemina, č. p. 162, 763 15 Slušovice • IČO: 00544507 • Náklad 350 výtisků MK ČR E 12964 • Neprošlo jazykovou úpravou • Redakční rada: Ing. Roman Matušů, Ondřej Kadlčák, Mgr. Jana Tomšů, Ing. Milan Sedláček • Grafická příprava a DTP Vlastimil Kolařík • NEPRODEJNÉ Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce zpravodaje. Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Již od konce loňského roku se obec snažila připravit nějaké projekty na dětské hřiště. Nejvíce úsilí tomu vě- noval bývalý místostarosta Ondřej Kadlčák (za což bych mu chtěl tímto poděkovat), který zastupitelům představil několik možných dodavatelů, kteří byli schopni hřiště dodat a ještě navíc takové, aby zapadlo do naší krajiny. Úkol to byl nelehký, ale Ondra vše zvládl a po provedení výběru dodavatele jsme se pustili do podání žádosti o dotaci. V tomto případě jsme využili dotace z Fondu Zlínského kraje z programu na podporu ob- novy venkova vyhlášeného dne 9. 12. 2019 pro následující rok 2020. S žá- dosti jsme byli úspěšní a Zlín- ský kraj by nám měl ze zmí- něného fondu přispět podílem 49,63 % z celkové pořizovací částky, tedy 127 000 Kč z cel- kových způsobilých výdajů projektu 255 915 Kč na poří- zení hřiště. Věříme, že dětské hřiště v této lokalitě bude hojně využíváno a udělá radost nejen našim nej- menším občánkům, ale i jejich doprovodu. Ing. Roman Matušů

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0