Všeminský zpravodaj 3/2019

Září 2019 • Číslo 3 • Ročník XXI. Všeminské slavnosti (str. 3, 12) Máme nové kamarády (str. 6) Rozloučení s prázdninami (str. 8) Plánované investice obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o dění v naší obci v uplynulém období. V předposledním týdnu prázdnin byly již rozvezeny všechny žluté popelnice na plastový odpad. První svoz těchto po- pelnic proběhl v pondělí 23. 9. 2019 stejně jako svoz popelnic na komunální odpad, jste žlutou popelnici vyvezli na místo, kde běžně vozíte popelnici černou. Dal- ší svozy budou probíhat jednou měsíčně a to v termínech svozů pytlovaného plas- tového odpadu, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce a vždy budou hlášeny s dostatečným předstihem obec- ním rozhlasem. Svoz pytlovaného plastového odpadu bude i nadále fungovat jako doposud. Spo- lečně s rozvozem žlutých popelnic byly po obci rozmístěny další nové kontejnery na bioodpad, papír, plasty, kovový odpad a obaly od nápojových kartonů, které byly převážně umístěny u horního obchodu, dolního obchodu a u Základní školy. Začátkem září jsme spustili výběrové řízení na realizaci zateplení a fasády na dolním obchodě. Vzhledem k vytíže- nosti a časovým možnostem stavebních firem není přesně stanoven datum realiza- ce této akce, ale byli bychom rádi, kdyby tyto práce byly dokončeny nejpozději bě- hem jara 2020. I nadále probíhají jednání s Římskokato- lickou farností Všemina o prodeji pozemku u hřbitova. Tento pozemek by měl sloužit jako parkoviště pro návštěvníky hřbitova. Stejně tak probíhají i jednání o odkupu po- zemků pod stávajícím chodníkem ke hřbi- tovu, aby jej mohla obec rekonstruovat a uvést do důstojné podoby. Než k tomu dojde, z důvodu bezpečnos- ti se provedou alespoň nezbytné opravy stávajícího havarijního stavu. Jednání ohledně zmíněného pozemku pro parkoviště jsou rovněž prozatím ne- úspěšná. Obec obě uvedené investice považuje za významné a proto věříme, že se zúčastněným stranám brzy podaří najít oboustranně přijatelné řešení a bude možno zahájit vlastní výstavbu. Závěrem bych za obec rád poděkoval místním složkám za veškeré sportovní i kulturní akce, které pro nás v letních měsících připravili. Velké díky patří odstu- pujícímu vedení KRPŠ za obětavou práci pro naše malé spoluobčany a novému ve- dení přeji spoustu vydařených akcí s hoj- nou účastí. Ondřej Kadlčák místostarosta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0