Všeminský zpravodaj 2/2019

Červen 2019 • Číslo 2 • Ročník XXI. SDH Všemina (str. 3) Hurá na prázdniny! (str. 4) Výstava paroží (str. 8) Separace odpadů – II. kolo Vážení spoluobčané, jak už jsme vás informovali v předešlém roce, obec získala z programu životního prostředí dotaci na nákup nádob pro tří- dění odpadu. Byl to zdlouhavý proces. Žá- dost jsme podali na podzim v roce 2017 a teprve koncem roku 2018 dorazilo na obec oficiální potvrzení podpoření našeho projektu a mohlo se přejít k výběrovému řízení dodavatelské firmy. Projekt byl vy- soutěžen za konečnou cenu 651 343,- Kč. Výše dotace z evropských fondů je 85 % z celkových způsobilých výdajů. Nyní již máme všech 7 kontejnerů na naše svozo- vé auto, 2 kontejnery na kovy, jeden kon- tejner na nápojové kartony a 200 žlutých popelnic na plasty do domácností. Právě o tyto popelnice se měli občané hlásit už dopředu. V tento okamžik je evidováno 126 domácností s žádosti o přidělení zmí- něné popelnice, 74 kusů je ještě k dispozi- ci. Popelnicebudoupřiděloványnazákladě podepsané smlouvy mezi obcí a občanem a každé popelnici bude přidělen čárový kód, pomocí kterého by měla následně svozová firma evidovat počet vývozů (dů- kaz o tom, zda domácnost třídí či nikoli). Vývoz by měl prozatím probíhat jednou měsíčně a to tak, že lidé přistaví popel- nici k cestě stejně jako komunální odpad. Popelnice se po skončení udržitelnosti do- tace (cca 5 let) stává majetkem občana. Z organizačních důvodů rozveze popelni- ce mezi občany obec. Všechny smlouvy by měly být podepsány do konce červen- ce a výdej musí být hotov do konce srpna. V okamžiku, kdy budou připraveny smlou- vy, vyzveme občany pomocí rozhlasu, facebooku a ostatních sdělovacích kanálů k podpisům. Cílem projektu je zvýšení třídění odpadů a tím zmenšení ekologických dopadů na přírodu. Dle nám známých informací by měly obce do konce roku 2021 dosáhnout třídění odpadů až na 55 % z celkového objemu/hmotnosti komunálního odpadu. V současnosti jsme přibližně na 23 %. Obce, které toho nedosáhnou se dočkají zdražení likvidace odpadů, a to s každo- ročním citelným navýšením (nařízení vů- V rámci vyhlášené dotační výzvy Zlínským krajem RP17-19 „Podpora usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest a pozemků určených pro plnění funkce lesa“ podala obec v roce 2018 žádost o dotaci na opravu několika problémo- bec nepočítá s variantou zavedení záloho- vaných plastových obalů). Aktuálně obec platí za likvidaci komunálního odpadu cca 1700,- Kč za tunu, tedy na jednoho obča- na při ceně 400,- Kč za odpady má každý občan právo na likvidaci cca 165 kg ko- munálního odpadu za rok. Skutečnost je taková, že na občana vychází cca 377 kg komunálního odpadu a k tomu dalších cca 107 kg vytříděného odpadu. Ing. Roman Matušů, starosta Odvodnění lesní cesty Hradilovka Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. vých míst lesní cesty „Hradilovka“. Roz- počtovaná cena připraveného projektu je 148 946,- Kč a kraj se na ni bude podílet téměř 70 %. Projekt bude realizován bě- hem letních prázdnin. Ing. Roman Matušů starosta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0