Všeminský zpravodaj 1/2019

Březen 2019 • Číslo 1 • Ročník XXI. Rekonstrukce chaty (str. 4) Silvestrovské setkání (str. 5) Fašank (str. 8) Obec Všemina děkuje! Vážení spoluobčané, cítím povinnost na titulní straně poděkovat našim všeminským spolkům za velmi povedené akce, které pro naše občany připra- vily. Minulý rok jsme ukončili silvestrovským výšlapem, během zimy jsme se mohli svézt na čemkoli a maškarní veselí započalo dětským karnevalem a skončilo pochováním basy v závěru ma- sopustního průvodu. Myslím, že kdo se neúčastnil, velmi pro- hloupil. Všem členům hasičů, myslivců a KRPŠ, kteří na těchto akcích přidali ruku k dílu, pronáším velké díky. Jejich jedinou odměnou je hojná účast občanů na připravených akcích a dob- rá nálada, která při nich vznikne. Proto stojí za to se na těchto akcích ukázat. Dovolte, abych poděkoval i sponzorům ze sou- Pan Vítězslav Přikryl, bývalý učitel a ře- ditel školy ve Všemině, zemřel náhle ve věku 98 let. V naší obci působil 15 let. U žáků kromě výuky, rozvíjel i jejich zá- jmovou činnost. Založil ve škole fotogra- fický kroužek, učil žáky sledovat přírodu, poznávat a kroužkovat ptáky, znát dobře okolí své obce. Po zakoupení promítací- ho přístroje na promítání výukových filmů pro žáky, začíná promítat zapůjčené filmy pro děti a občany, v obci vzniká „Kino“. Za- školil promítače. Sám za dobu svého působení ve Všemi- ně pořídil velké množství fotografií obce, domů, fotografií ze společenského a kul- turního života občanů, fotografie chráně- ných rostlin, dřevin. Jsou uloženy v archi- vu naší obce a zveřejňovány při určitých historických událostech. Zdobí také pro- story dnešního Obecního úřadu. Zabýval se historií naší obce. Ze svého ar- chivu nám pan Vítězslav Přikryl přeposlal řadu článků, týkajících se naší obce Vše- miny, které byly publikovány v různých ča- sopisech, sborní- cích a také články své. Doprovázel archeology při ar- cheologickém vý- zkumu obce Vše- miny v roce 1999. V době jeho půso- bení od roku 1947 do roku 1952 byla provedena rekon- Vzpomínka na pana Vítězslava Přikryla a jeho působení ve Všemině strukce školní budovy, vnitřního zařízení a vybavení. Vše bylo velmi náročné na za- jištění financí astavebníhomateriálu. I když pan Vítězslav Přikryl změnil své působiště, po celá další léta se o život v obci zajímal, a podle možnosti i obec navštěvoval. Dne 29. 1. 2019 doprovodili pana Vítězsla- va Přikryla na hřbitov ve Skaličce u Hranic a rozloučili se za naši obec místostarosta pan Ondřej Kadlčák, členka zastupitel- stva obce a ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Korytárová, kronikářka obce Mgr. Jana Tomšů, přátelé, bývalí žáci, občané pan Jiří Grác, manželé Jan a Anna Martinů, pan Antonín Štěpánů, pan Jan Štěpánů, pan Rostislav Konvalinka. Panu Vítězslavu Přikrylovi za jeho zásluhy na rozvoji všeminské školy a kulturního života v obci velmi děkujeme. Nezapome- neme. Mgr. Jana Tomšů kronikářka obce kromého sektoru jako jsou firmy Lasius s.r.o., Greiner packaging Slušovice, AMIPOL Zlín s.r.o., MEDOKS, s.r.o. a Lados a.s. a rodičům dětí z naší školy. V neposlední řadě bych rád poděkoval týmu hokejistů, který re- prezentoval obec na turnaji mikroregionu. Hráli srdcem a to je důležité. Na závěr příspěvku přeji všem občanům krásné prožití veliko- nočních svátků a pohodové nasávání síly a krás jara. Ing. Roman Matušů starosta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0